medikalofis.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin onaylanması

medikalofis.com üyesi olmak istiyorsanız, kayıt formunu doldurmanız ve medikalofis.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

2. Hizmetlerin Tanımı

medikalofis.com üyelik sözleşmesini onaylayan üyeler, medikalofis.com'un sunduğu bütün hizmetlerden yararlanabilirler. medikalofis.com bu hizmetlerden istediğini ücretsiz istediğini ücretli sunabilir. Üyeler ücretsiz hizmetlerden ücret ödemeden, ücretli servislerden is medikalofis.com'un belirlediği şekillerde olmak üzere ücret ödeyerek yararlanabilirler. medikalofis.com ücretsiz sunduğu bir hizmeti ücretli hale, ücretli sunduğu bir hizmeti ücretsiz hale çevirme hakkını saklı tutar.

3. medikalofis.com üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi

medikalofis.com üyesi medikalofis.com'a üye olurken verdiği e-mail adresini kullanıcı adı olarak kendi belirlediği bir şifreyi de şifre olarak kullanarak kayıt olur. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. medikalofis.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının medikalofis.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını(e-mail adresini) ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem giriş yapmak şeklinde tanımlanır.

4. Üye'nin yükümlülükleri

Üye medikalofis.com servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,medikalofis.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının medikalofis.com'e ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

medikalofis.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, medikalofis.com ortamına eklediği ilanların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve medikalofis.com'un bu ilanlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

medikalofis.com ortamında site geneline zarar verecek veya medikalofis.com’i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir ilan veya materyal bulunduramayacağını, yayınlayamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan medikalofis.com'un sorumlu olmayacağını, medikalofis.com’da sunulan hizmetlere medikalofis.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda medikalofis.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

üye verilerinin medikalofis.com’un ihmali görülmeden yetkisiz Kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka Kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü medikalofis.com'un sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı ilanlar yayınlamamayı, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya yayınlar yapmamayı, medikalofis.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı medikalofis.com'dan tazminat talep etmemeyi, medikalofis.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde medikalofis.com'un gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, medikalofis.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara göre yayınlanması yasak olan bilgileri yayınlamamayı, başkalarına ait olan Kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, işbu sözleşmenin sonradan medikalofis.com tarafından değiştirilmesi halinde üyenin değiştirilmiş sözleşmeyi kabul etmiş olacağını, kabul ve taahhüt etmiştir.

5. medikalofis.com'e verilen yetkiler

medikalofis.com herhangi bir zamanda sistemin Çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı medikalofis.com'un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. medikalofis.com, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. medikalofis.com, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye ilanlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar. medikalofis.com, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir: Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, Üyenin sistemin Çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda, Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda.

medikalofis.com üyelerin ilanlarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. medikalofis.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları ilanların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği aralıklarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı medikalofis.com sorumlu tutulmayacaktır. medikalofis.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. medikalofis.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği ilan, bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde medikalofis.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde üye, medikalofis.com’dan telif ve benzeri hiç bir ücret talep etmeyecektir. medikalofis.com üyenin ilettiği Kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklâm vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. medikalofis.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden medikalofis.com'un sorumlu olmadığını kabul eder. medikalofis.com, ileride doğacak teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. medikalofis.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. medikalofis.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, ücretli hale dönüştürebilir.

6. medikalofis.com kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda medikalofis.com'in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten medikalofis.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs ) uygulanacaktır.

8. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Fethiye Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Kabul Ediyorum” tuşuna tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

10.Fesih

medikalofis.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Son Güncelleme Tarihi: 10.11.2005

medikalofis.com: FAM Ltd. Şti'nin bir iştirakıdır.

Copyright © 2005 medikalofis.com. Telif Hakları FAM Ltd. Şti.'ne Aittir.